Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pojmy v oblasti personalistiky


Pojmy v Personalistike: Chápanie Fyzickej Osoby, Právnickej Osoby, Zamestnanca a Zamestnávateľa

Personalistika je oblasť, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov v organizáciách. Pre porozumenie tejto oblasti je dôležité ovládať základné pojmy, ktoré sú s ňou spojené. V tomto článku sa pozrieme na štyri kľúčové pojmy v personalistike: fyzická osoba, právnická osoba, zamestnanec a zamestnávateľ.

Fyzická Osoba:

Fyzická osoba je individuálna osoba, jedinec. V personalistike sa tento pojem týka jednotlivca, ktorý môže byť zamestnancom alebo uchádzačom o zamestnanie. Fyzická osoba je nositeľom práv a povinností a je jednotkou, ktorá vstupuje do pracovných vzťahov s právnickými osobami (firmami, organizáciami).

“Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jeho smrť inak. Za mŕtveho súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.” Zdroj: Občiansky zákonník SR

Právnická Osoba:

Právnická osoba je organizácia alebo subjekt, ktorý má právnu subjektivitu a je oprávnený vstupovať do právnych vzťahov. V kontexte personalistiky môže ísť o spoločnosť, firmu, alebo inú organizáciu, ktorá zamestnáva ľudí. Právnické osoby majú svoje vlastné špecifické povinnosti a práva, a preto personalisti musia byť oboznámení s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.

“Právnická osoba sa definuje v zmysle podnikania ako združenie fyzických alebo právnických osôb s vlastnou právnou subjektivitou. Tieto osoby môžu podnikať formou obchodných spoločností, ako sú: Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) Akciová spoločnosť (a.s.) Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) Verejná obchodná spoločnosť Komanditná spoločnosť.” Zdroj: Občiansky zákonník SR

Zamestnanec:

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá uzatvorila pracovný vzťah s právnickou osobou, teda zamestnávateľom. Je plnohodnotným členom pracovnej sily organizácie a vykonáva prácu alebo poskytuje služby výmenou za mzdu alebo inú formu odmeňovania. Personalisti majú za úlohu spravovať a rozvíjať pracovný vzťah so zamestnancami, zabezpečovať ich spokojnosť a napĺňať potreby organizácie.

“Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnancom môže byť osoba, ktorá má spôsobilosť mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku (ak nie je ustanovené inak). Zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Spôsobilosť zamestnanca uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti vzniká najskôr v deň, keď zamestnanec dovŕši 18 rokov veku.” Zdroj: Zákonník práce SR

Zamestnávateľ:

Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá zamestnáva jednotlivcov na vykonávanie práce alebo poskytovanie služieb. Je zodpovedný za riadenie pracovného prostredia, poskytovanie platových a sociálnych výhod, a plnenie zákonných povinností voči zamestnancom. Personalisti, ktorí pracujú pre zamestnávateľa, majú kľúčovú úlohu pri správe ľudských zdrojov, náboru a riadení pracovných vzťahov.

“Zamestnávateľ je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis aj v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľom je aj organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. (Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka a naopak.)” Zdroj: Zákonník práce SR

Leave your thoughts

management solutions

Spoľahlivý partner v recruiting riešeniach Management Solutions, s.r.o.