Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pojmy v personalistike #2

V druhej časti blogu o personalistike sa povenujeme pojmom, s ktorými sa často stretávame aj my personalisti, ale aj vy ako uchádzači o zamestnanie, či zamestnanci. Sú nimi pracovná zmluva a náležitosti pracovnej zmluvy.

Pracovná zmluva

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú štyri podstatné náležitosti, ktorými sú:

Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika – uvedie sa pracovné miesto – pracovná pozícia, na ktorej bude zamestnanec vykonávať prácu (napr. ekonóm, učiteľka, pomocný robotník, kuchár). Dôraz je potrebné klásť na uvedenie stručnej charakteristiky druhu práce, čo môže predstavovať uvedenie jednej alebo viacerých činností, ktorých vykonávanie v rámci dohodnutého druhu práce zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje (napr. výkon pomocných prác, samostatné zabezpečovanie ekonomickej agendy, výchovná a vzdelávacia činnosť v príslušnej špecializácii).

V stručnej charakteristike druhu práce je vhodné uviesť najnáročnejšiu činnosť, ktorej vykonávanie zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Uvedená charakteristika následne korešponduje s priradením stupňa náročnosti práce a s dohodnutou mzdou. Zdroj: Národný inšpektorát práce

Miesto výkonu práce – obec, časť obce alebo inak určené miesto – uviesť je možné jedno alebo viacero miest výkonu práce na základe vzájomnej dohody a podľa potreby zamestnávateľa. Najširšie prípustné vymedzenie miesta výkonu práce je obcou (napr. Kežmarok, Skalica).

Miesto výkonu práce sa nemôže dohodnúť širším určením (napr. Slovenská republika, Žilinský kraj), ani neurčitým vymedzením (napr. podľa určenia zamestnávateľa).

Ak je určených viacero miest výkonu práce, je potrebné v záujme určitosti a zrozumiteľnosti dojednaného uviesť aj režim, v ktorom zamestnanec na jednotlivých pracoviskách vykonáva prácu (napr. určiť dni v týždni, v ktorých zamestnanec vykonáva prácu na konkrétnom pracovisku). Tiež je vhodné jedno z miest výkonu práce dohodnúť ako pravidelné pracovisko pre účely pracovnej cesty.

Deň nástupu do práce – dátum vzniku pracovného pomeru. Najneskôr v tento deň pred začatím výkonu práce zamestnanca je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve – zamestnávateľ so zamestnancom dohodne jednotlivé zložky mzdy – základnú zložku mzdy (hodinová, mesačná, úkolová, podielová alebo viaczložková) a variabilné zložky mzdy – prémie, odmeny, osobné ohodnotenie, špecifické príplatky vrátane podmienok ich priznania, resp. uvedie odkaz na interný dokument, ktorý obsahuje podmienky priznania variabilných zložiek mzdy.

Ak sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy. V prípade, že účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skončila, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po dobu 12 mesiacov.

Ak sa uzatvára pracovný pomer na určitú dobu, podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy sa stáva aj určenie doby trvania pracovného pomeru.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem vyššie uvedených podstatných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Ak pracovná zmluva neobsahuje ďalšie pracovné podmienky, zamestnávateľ je povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky. Neprípustné je jednostranné oznámenie kratšieho pracovného času.

Ďalšie pracovné podmienky je potrebné uvádzať tak, aby boli dohodnuté alebo oznámené zrozumiteľne (napr. výplatný termín 15. kalendárny deň v mesiaci, týždenný pracovný čas 40 hodín, výmera dovolenky 4 týždne, dĺžka výpovednej doby minimálne jeden mesiac, resp. odkazom na § 62 Zákonníka práce). Zdroj: Národný inšpektorát práce

Leave your thoughts

management solutions

Spoľahlivý partner v recruiting riešeniach Management Solutions, s.r.o.